استخر فرهنگسراي رسانه

بيرون رفتن از خانه و پيوستن به ترافيك اعصاب خرد كن پاييزي براي من فقط در شرايط ضروري و از پيش برنامه ريزي شده ممكن است. استخر فرهنگسراي رسانه تا ساعت سه زنانه است، از آنجا تا دكتر اپل كه گفته لپ تاپ من را امروز تعمير كرده و تحويل مي دهد در ترافيك ساعت ،٣ يك ربع ساعت راه است و من با اين اوصاف قبل چهار مي رسم خانه. وقتي با اين دقت براي چند ساعت از روز برنامه ريزي مي كنم انتظار دارم باقي امور مربوط به زمان در آرامش و خوش يمني پيش بروند. با اينحال به جاي ساعت دوازده، يك و نيم مي رسم استخر.

 تركيب لازم شل كردن ها و سفت كردن هاي عضلات ، حين شنا، مغز من را به بالاترين حد تحرك مي رساند. بايد آرام بخوابم روي آب، قسمت مركزي بدن در شناي كرال بايد همواره رها اما استوار باشد، دستها بايد با كشش، قدرت و شتاب قرينه حركت كنند و شدت تحرك پاها كه از نوك انگشتها با ملايمت به سمت رانها كم مي شود،تمركز و دقت مي خواهد. من هيچ كجا اندازه ي وقت شنا درگير بدنم و توانايي ها و ناتوانايي هايم نمي شوم. بدنم را چك مي كنم، مغزم را چك مي كنم. اين دو تا را به هم وصل و با هم جمع و از هم كم مي كنم، احتمالا وقتهاي زيادي پيش مي آيد كه وقت ترك كردن استخر، چشم بدوزم به زمين و چانه ام را در دستم نگه دارم.

عرض استخر فرهنگسراي رسانه كوتاه است، من بلد نيستم بي وقفه و متصل در عرض شنا كنم، هر بار بايد برسم به ميله، در آرامش پشت و رو شوم و به شنا ادامه بدهم. 

استخر زياد خلوت نبود، تنها جايي كه كسي شنا نمي كرد و دست و پايش توي دهن آدم نمي خورد يا شلپ شلپ آب را توي صورت آدم نمي پاشيد درست روبه روي صندلي ناجي غريق ها بود، در هر رفت و برگشت با آنها مواجه مي شدم. از آن پايين خال بزرگ زير زانوي جوان تره و آويزاني هاي گوشت اطراف ران بزرگ تره در نظرم بود. تكه تكه حرفهايشان را مي شنيدم… شوهر بزرگ تره خورش كرفس را قابلمه اي مي خورد، كوچك تره براي شوهرش ساعت خريده بود، از رفتار بعضي مشتريها گله داشتند، از يكي ديگر تعريف مي كردند، از اهمال كاري نظافت چي در آب گرفتن شيشه هاي دور استخر غر مي زدند و معتقد بودند اگر بيايد و آنجا را آب بگيرد زودتر خنكشان مي شود. لابه لاي همه ي اينها از سر نرسيدن ساعت يك ربع به سه شاكي بودند.

دو و نيم سوت را زدند، دم در پرسيده بودم و گفته بودتد سوت را يك ربع به سه مي زنند. من فقط چهل دقيقه شنا كرده بودم و قصد نداشتم يك ربع آخر را هم به ناجي غريق هاي غرغرو و بي حوصله ببخشم. استخر را ترك نكردم و به ساعت اشاره كردم. فكر كردم تنبلها و متاخريني كه هنوز از آب بازي خسته نشده اند با من همراه مي شوند و توي آب مي مانند اما همه از آب رفتند بيرون. يك استخر خالي ماند و من و يك ربع ساعت باقيمانده از وقت قانوني استخر. همانموقع اشتياقم را به ادامه ي بازي از دست دادم، شنا كردن در آن شرايط لطفي نداشت اما معترض در چنين شرايطي زمين را ترك نمي كند. پايم را فشار دادم به ديواره ي استخر و به شنا كردن ادامه دادم. هر بار كه مي رسيدم نزديك ناجي ها صداي گلايه هاي مأيوسانه شان از رفتار تندخويانه ي من و رطوبت استخر بلند تر مي شد. چند دور آخر را ياد گرفتم بي توقف در پايان هر عرض و متصل شنا كنم. پنج دقيقه زودتر بيرون آمدم، به حالت دستها و پاهايم از پشت سر فكر مي كردم و سرعت و طريق از پا درآوردن دمپايي ها و شكل قرار دادنشان در قفسه

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

آرزو جان زودتر برآ

قبلا آخر همه پيغامهاي عميق عاطفي، گل لاله ي صورتي با دو بال بزرگش را مي گذاشتم كه حاكي عشق، قدرت، اميد و فداكاريست. حالا پشت سر پيغامهاي از دهن افتاده و بي انگيزه كه در اينباكسهاي عاطفي مي فرستم يك بادكنك قرمز كه نخ آن ول شده مي فرستم.

اين پيغامها چه اهميتي دارند. چرا احتياج داريم تا پيري و كوري، اميد واهي عشق را زنده نگه داريم و هي از جاي خلاء درد بكشيم!

آرزو مريض شده، آرزو را حتي شما هم ممكن است بشناسيد. دختر سبزه ي خوشگلي است كه خيلي ساده ممكن است با ديدن چشمهايش مطمئن شويد كه هيچ چشمهايي به اين قشنگي قبلا نديده ايد. تازه اين چشمها بي اشكال هم نيستند، زيرشان دو حلقه ي سياه است، دو تا جاي فشار، فشار حالتها، حالتهاي زيادي كه چشمهاي آرزو را خسته مي كنند، ملت به اين حالتها مي گويند خمار. 

من اصلا نمي خواهم باور كنم آرزو مريض شده، البته نه اينكه خيلي ناراحت آرزو باشم بلكه دلم براي خودم سوخته. اگر قرار است هر چيز خوب و قشنگي اطراف ما به اين زودي عيب كند و خراب بشود كه زندگي خيلي مسخره است. ما كه براي به دست آوردن و صاحب شدن چيزهاي خوب تازه، حرص و طمع نداريم، ما كه با همين چهار قلم يا چهل قلم چيز ميز قشنگ دور و بر خودمان دلخوش و راضي هستيم، حق ما نيست زندگي از اين بازيهاي مسخره باهامان در بياورد.

آرزو كه از بيمارستان برگشت بايد بيايد پيش ما، به نظرم بايد يك مضحكه ي بزرگ به پا كنيم. به نظرم خوب است اين دو سه سال و چند صباح نرسيده به نقصهاي بزرگ را كنار بزنيم و وضعيت آينده را پيش بيني كنيم، چه خوب كه به هم بخنديم، اداي كج و كوله گي هاي آتي هم را در بياوريم. مثلا پاهاي من كه خيلي بهشان مي نازم، اينها را پرانتزي تصور كنيم. من زود ويلچر نشين مي شوم، ديسك كمرم و زانوهام باعث خواهند شد، عصبي و منفي باف و زهرآگين خواهم شد و ديگر هيچكس حوصله ي من را نخواهد داشت، بقيه بچه ها هم مرضهاي ديگري دارند، من از حالا مرضهاي تك تكشان را حدس مي زنم، احتمالا آنموقع يك نفر از حلقه ي دوستان نزديك ما مرده است. اسم آن يك نفر را حالا كسي نمي تواند حدس بزند.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

كافه گالري تماشاخانه ايرانشهر

اينجا سالادهاي خيلي خوبي دارد. در بشقابهاي بزرگ، با قيافه ي قشنگ و تركيب خوشمزه. البته غير از اين سالادهاي خوب من هيچ بدم نميامد آدمهاي خوب يا جالبي را هم اينجا ملاقات كنم اما چنين خواسته اي يك خيال واهي است. غير از خودم كه خودم را دوست دارم و خيال مي كنم آدم خوبي هستم، ملت نجيبي كه كارهاي واقعي و ماهرانه مي كنند، و معمولا از دسته هنرمندان و علاقمندان حرفه اي هنر نيستند چرا بايد بالاسر تماشاخانه ايراشهر را براي كافه نشستن انتخاب كنند. اعضاي ثابت اينجا، تيپ معمولي از آدمها كه خيلي به اينجا رفت و آمد دارند و متاسفانه معمولا هم با صداهاي بلند حرف مي زنند، هيجان زده هاي علاف اميدوار به عمل تئاتر هستند. در مورد بازيگرهايي با قريحه و ناشناس كه احتمالا از دوستهاي نزديكشان هستند بحث مي كنند و درباره سبك كارگرداني فلان رفيق تئاتري ديگرشان كه حتي ممكن است تا به حال هيچ نمايشي را هم روي صحنه حرفه نبرده باشد. اينها وقتي به كلمه ي اجرا در سخنراني هاي كافه اي خودشان مي رسند صدايشان از قبل هم بلندتر مي شود. 

احتمالا من تنها شنونده ي معترض اين جور گفتگوها هستم چون اينجا بالاي تماشاخانه تئاتر است و لابد آدمها حق خودشان مي دانند درباره ي تئاتر كه حرف مي زنند صدايشان را بندازند سرشان و تصور كنند بحث سر ميزشان مشروعيت شنيده شدن سر ميزهاي ديگر را هم دارد. 

اما به حكم انصاف بايد برگردم سر بشقاب سالاد، به قدري خوشمزه است كه من كاهوي خركي تزئيني اش كه مثل تشك زير گوجه و خيار و پنير و زيتون است راهم تكه تكه مي كنم و در مقابل چشمان كمي متعجب گارسونها، در حالي كه بالزاميك و روغن زيتون از تكه پاره هايش به ديوارهاي بشقاب مي پاشد مي خورم

نوشته‌شده در Uncategorized | برچسب‌خورده با | دیدگاهی بنویسید

هفتاد و دو تن تصميم گرفتند 

دسته هاي عزاداري محرم شبها راه مردم را مي بندند. البته راه مردم در ماشين، من كه تازگيها خيلي مثبت انديش و متمايل به شنيدن راي و نظر مخالف خودم شده ام با خودم فكر مي كنم بايد فكر كنم كدام يك از اين دو دسته افراد براي تردد در خيابان محق هستند. ماشينها كه بيشتر از صد سال هست هي بيشتر مي شوند و من نمي دانم چه كساني و چه زماني با هم به توافق رسيدند اينها را توليد كنند و مطمئن شدند زندگي آدمها با اين وسايل بهتر مي شود، و دسته هاي عزاداري كه باز هم من نمي دانم چه كساني تصميم گرفته اند اينها حق دارند شبها راه ماشينها را ببندند.

من پشت ماشينم، دسته هاي عزاداري خيابان جردن شتر و اسب هم آورده اند، من هيجان زده مي شوم و دلم مي خواهد پياده بشوم و دسته هاي عزاداران كه در پيشاني آنها پسرهاي بدن كار با پيرهن هاي تنگ مشكي و موهاي مرتب ژل زده راه مي روند را تماشا كنم. يكي دو تا جوان مشكي پوش دختر را مي بينند كه دارد كمربند ماشين را باز مي كند. از صف خارج مي شوند و به حالت كساني كه دارند اموري نا پيدا را رتق و فتق مي كنند در خيابان سمت مخالف دسته كه من رانندگي مي كنم گردن هايشان را به چپ و راست مي چرخانند. اينها را كه مي بينم موضوع برايم عوض مي شود. اين پسرها كه زنجير دارند و بي هدف هستند براي من جذاب نيستند. شترها و اسب هم رد شده اند. دوباره كمربندم را مي بندم.

يك دوست هنرمند روشنفكر عمل گراي همجنسگرا دارم كه آمريكا زندگي مي كند و تعطيلات كاري اش را آمده ايران. چند روز پيش توي اينستاگرام ديدم كه اين دوستم لباس مشكي پوشيده و با خانواده اش كه آنها هم لباس مشكي پوشيده اند يك عكس خيلي قشنگ گرفته و زير عكس نوشته تهران هالووين. تحت تاثير قرار گرفتم. بعد يك كمي فكر كردم كه اين تاثير از چه بابت هست. ديدم دارم متاثر مي شوم از اينكه آن عكس و كپشن آن عكس آدمهايي كه ممكن است بتوانند به مراسم عزاداري محرم به چشم هالووين نگاه كنند را به شركت در اين مراسم دعوت مي كند. اين شركت كنندگان با وارد شدن به اين مراسم بخشي از چهره ي اين مراسم را تغيير خواهند داد…

اتفاقهايي از اين دست، تغيراتي از اين دست، چه دامنه و ابعادي مي توانند داشته باشند. اصلا كاري به كلمه ي «هالووين» نداشته باشيم. بياييد فكر كنيم كه اگر نگاه مخالف تغيير كند و به قصد همراهي، مطالعه، تجربه يا هر ارتباط ديگري وارد يك جريان اجتماعي شود آن جريان چه تغييراتي خواهد كرد؟ سر آن نگاه مخالف يا متفاوت چه خواهد آمد؟

اين سوال آخر من را از فكر كردن به چنين پديده اي دور مي كند اما من هنوز دارم از دور به اين فكر مي كنم.

بعد از آن به نمونه ها فكر كردم، سعي كردم نمونه را در همين مراسم عزاداري محرم پيدا كنم… خب، اين جوانهاي بدنكار دخترباز، ترانه هاي هايده كه مداح ها كاملا يا ناقص آنرا مي خوانند، چلوكباب به جاي قيمه.. اصلا خود قيمه… دارم به جاهاي خوبي نمي رسم. دم ابتذال پيدا شد…

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

بطالت زنده، بطالت مرده

معلوم نیست چه چیزی ناگهان از توی رخت خواب پرتم کرد بیرون، معلوم نیست قلبم توی دهنم چکار می کند. از صبح همه چیز عادی بود. خانم پیر سبدی از میوه، قهوه ی جوشیده، و تنقلات برداشت، پیرمرد نانهای تازه را چید روی صندلی عقب و رفتند باغ یارو، غذا خوردند و برگشتند.
ما به هم علاقه نداریم، هر دوی ما دوست داریم که تا دیر نشده ازدواج کنیم و یک بچه به دنیا اضافه کنیم که خون من و خون او را، قیافه ی من و قیافه ی او را، اموال من و اموال او را.. در حقیقت انتخاب کند.
دستهای خیلی بلند و زیبایی دارد، مدل ایستادن و نشستن و برخاستنش همه مکش مرگ ما هستند. مدتی قبل از این برای سند زدن دست و پاش و مدل ایستادن و نشستنش به نام خودم داوطلب بودم. حالا خاک سرد نشسته روی لذت تماشای این تصاویر. غذایی که با هم می خوریم سفت شده و گلوی هر دوی ما را آزار می دهد، دستهایمان دور بدن هم شل می شود و احساس یاسی چهل ساله، عبوس، تن لشِ و شکم دار خودش را ول می دهد میان آغوشهای ما.
رسیدم خانه و لباس نکنده پریدم روی تخت، لباسهای بی فایده، مرغوب و گوشه ی کمدی که حالا بوی عرق و گوشت و آتش گرفته اند.
هنوز خیلی خیلی بچه بودم که فهمیدم راهی که انتخاب می کنم تا آخر دویدن است، دویدن طوری که انگار داریم از دست کسی فرار می کنیم. شما در چنین شرایطی بعد از مدتی یا سالها به هن و هن خواهید افتاد اما برنامه نشستن نیست، لطفا بلند شوید و به دویدن ادامه دهید.
نوشتن ضربان قلب من را کنترل می کند، قرصها نمی کنند، لیوان آب و چای سبز و گل گاوزبان هم این کار را نمی کنند. دلیل این دلیل ناشناخته ی اوج گرفتن ناگهانی ضربانهای قلب من است که به جایی که قرصها و داروها و آرام بخش ها دست می زنند مربوط نیست.
بطالت در عشق، در امور روزمره، در کار، من فکر می کنم هیجانی شدن ضربات قلب من مربوط به بطالت است.
کلمات زمانی که نوشته می شوند دارند روی بطالت تمرکز می کنند، مثل جراح های بند انگشتی به زیر و بالای آن نفوذ می کنند. کلمات طب سوزنی بلدند، با سوزنهای نازک و ریزه پیزه بدن بطالت را تکه تکه به تحرک وادار می کنند. طوری که بطالت مرده می شود بطالت زنده، بله. بطالت را زنده می کنند و توی تنش وول می خورند و دست آخر چون وزن بطالت خیلی خیلی زیاد است و از جا جم نمی خورد، کلمات هم همانجا می خوابند و می میرند. در این فاصله مدتی ضربان قلب من عادی می شود. موتوری روشن می شود که مدتی بعد از آن و قبل از نیاز به »هندل» بعدی، کار می کند.
***
خب، راه افتاد.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

لباس من پوست كرگدن و نامناسب است

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید

زبان تصویر

مي خواستم وقت مفيدتري روي فرنگي داشته باشم. «زبان تصوير» دم دست ترين كتاب لحظه اي بود كه تصميم گرفتم به جاي موبايل و مجله كتاب بردارم.
هنوز لاي كتاب را بازنكرده طعم تلخ سختي مفاهيم و نثر كتاب پيچيد توي مخم. مي خواستم يكي دو خط از وسط كتاب انتخاب كنم و ضمن خواندن مطمئن تر شوم كه پديدآورندگان اين كتاب چه خيانت بزرگي كرده اند در حق جوانهايي مثل آنموقع من كه خيال مي كردند براي باسواد شدن اول بايد از خواندن مطالب سخت شروع كنند.
چشمم خورد به دست خط خودم. كل يك سوم اول كتاب كه تنها بخش به سختي خوانده شده ي آن بود پر بود از دست خط هاي خودم. همه دو پاراگرافي و همه با يك نظم ثابت.
سيفون را كشيدم اما بلند نشدم. پاراگرافهاي اول برداشتهاي شريف و مسئولانه ي من از متن كتاب بود، برداشتهايي متمركز بر موضوعات صفحه هاي روبرو اما با نگرشي مؤثر از فضاي ذهني آنوقتهاي خودم. اين از مثالها معلوم ميشد و از پيش زمينه اي كه در آخرين خطوط پاراگراف اول چيده بودم براي شروع متني تقريبا مستقل در باره ي «عشق» در پاراگراف بعدي.
باور نكردني بود، از آنجا كه در آن زمان خودم را به خواندن كتاب سختي مثل زبان تصوير متعهد كرده بودم مجبور شده بودم غليانات عاشقانه ام را هم به زبان همان كتاب در بياورم.
اجزاي تصوير را به منزله ي انواع عاطفه و جايي انواع خواسته و جايي روزها و تاريخ رابطه قرار داده بودم و داستانهاي عاشقانه پاراگراف هاي دوم متن همه بر اساس منطق و رويه همان كتاب بودند.
اي كاش زمان به عقب برمي گشت، من عاشق چنين آدمي كه خودم بودم مي شدم و شرايط را براي لذت فراواني كه لياقتش را داشت فراهم مي كردم.
زمان گذشته و من آن قابليت فوق العاده انطباق را از دست داده ام. هيچ توانايي و قابليتي به اندازه انطباق شرايط را براي لذت از عشق فراهم نمي كند.

نوشته‌شده در Uncategorized | دیدگاهی بنویسید