اگر خلاقيت نداريد نصيحت گو نباشيد

چرا خيال مي كنيد طرز تفكر عزيزتان راجع به روشهاي رسيدن به موفقيت و پيروزي براي هر كس ديگري غير از خودتان به درد بخور است؟ کاملا تقصیر شما نیست، یکی از آفتها راهکارهایی است که در قالب توصیه و زیر عکسهایی از طلوع خورشید و یوگا در دشت و عکس زوجین خوشبخت، دم بهادامه خواندن «اگر خلاقيت نداريد نصيحت گو نباشيد»